Tagi:                                    

Nasze barwy biało-czerwone! List ministra Władysława Stasiaka

Symbole narodowe są znakami wyrażającymi i podkreślającymi wspólnotę – jej tożsamość, wartości, ciągłość historii, doświadczeń i tradycji. Z całą pewnością nie są w opozycji z otwartością i nowoczesnością. Symbole polskie wręcz ze swej istoty wykluczają małość, zasklepienie i nienawiść do innych. Wspomagają natomiast budową zdrowej i odpowiedzialnej wspólnoty, pomagają określić tożsamość. Charakterystyczne jest, że w społeczeństwie tak dynamicznym, aktywnym jak społeczeństwo amerykańskie, flaga jest nieodzownym elementem niemal życia codziennego. Barwy narodowe coraz wyraźniej odzyskują swój status we Francji. Jest bowiem tak, że trudno budować dobrą przyszłość społeczności ludzi, jeśli nie łączy ich poczucie wspólnej tożsamości, ale dzielą kompleksy i zawiść. Symbole narodowe towarzyszyły nam niemal „od zawsze”. Na pieczęci majestatycznej Przemysła II z 1295 r. widnieje napis „Sam Najwyższy przywrócił polskie znaki zwycięskie”. Pieczęć zawiera wspaniały wizerunek orła w koronie. Był to czas przezwyciężania rozbicia dzielnicowego. Jednak według Marcina Kramera orzeł jest z nami od czasów legendarnego Lecha. Barwy biel i czerwień stały się barwami herbu Polski. Oficjalnie uznano je za barwy narodowe w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. Był to czas Powstania Listopadowego. Flagi narodowe witały 10 listopada 1918 r. Józefa Piłsudskiego, gdy wracał do Warszawy z Magdeburga i gdy odradzało się Państwo Polskie. Wszyscy zapewne pamiętamy zdjęcia flagi nad ruinami Monte Cassino i flagi z Powstania Warszawskiego. Jeszcze niedawno mogliśmy pozdrawiać Jana Pawła II także flagami narodowymi. Jednak symbole narodowe są ważne nie tylko w chwilach szczególnych i momentach przełomowych. Dobrze jest widzieć nasze flagi na zawodach sportowych (o ile są szanowane). Dobrze też, gdy nabierzemy nawyku wywieszania flagi przy domu czy przy spotkaniach i uroczystościach lokalnych, nie tylko z okazji wielkiego święta, ale po prostu – z szacunku dla symboli narodowych i tego co wyrażają – wspólnego dorobku i wspólnej nadziei na przyszłość. Jest to przecież prosty ale i czytelny sygnał, że się z tym identyfikujemy.

Władysław Stasiak


Tagi:                                    

Wkrótce wakacje..

Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Szydłowieckiego za kilka dni zdają jeden z ważniejszych egzaminów - maturę, a już 27 kwietnia b.r. odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrekcje szkół uhonorowały swoich uczniów upominkami książkowymi w poszczególnych kategoriach, ale również tych, którzy przez okres trwania nauki wykazywali się wiedzą i wieloma innymi zdolnościami, wpływającymi pozytywnie na wizerunek szkoły. Starosta Włodzimierz Górlicki i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski wyróżnili absolwentów poszczególnych szkół, którzy uzyskali znaczące osiągnięcia dydaktyczne. Gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce otrzymali: w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza - Mateusz Stolarek, Dariusz Garecki, Jakub Marcinkowski, Izabela Wabik. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Krzysztof Wojtaszewski, Mariusz Figarski , Eulalia Pinda i Jordan Sadza. Ważnym akcentem zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w ZSO im Sienkiewicza, było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza z Szydłowca oraz Wyższą Szkołą Biznesu im. bp Jana Chrapka z Radomia Karol Kopycki dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza oraz Barbara Bonisławska rektor Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, w obecności Włodzimierza Górlickiego starosty Powiatu Szydłowieckiego, podpisali porozumienie o współpracy. Współpraca ta prowadzona będzie w zakresie: organizowania przedsięwzięć edukacyjnych, doskonalenia kadry dydaktycznej i wykorzystania dorobku edukacyjnego oraz bazy dydaktycznej obu instytucji. Dopełnieniem uroczystości zakończenia roku szkolnego maturzystów, w obydwu szkołach ponagimnazjalnych były ciekawe i pełne humoru programy artystyczne przygotowane przez młodszych kolegów i koleżanki. Młodzi absolwenci mają jeszcze przed sobą najważniejszy sprawdzian swej kilkuletniej edukacji: egzamin dojrzałości, a potem już wakacje... ProSta


Tagi:                                    

Odszedł do Domu Ojca wielki pasterz Kościoła i duszpasterz rodzin

29 IV 2007 o godz. 14.47 w 62 rocznicę cudownego uwolnienia z obozu koncentracyjnego w Dachau, odszedł do Domu Ojca w wieku 91 lat śp. ks. abp Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad Rodzina, Apostoł Rodzin. Śp. Ksiądz Arcybiskup, prof. dr hab. Kazimierz Majdański urodził się 1 marca 1916 roku. W 1934 roku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Aresztowany przez Gestapo 7 listopada 1939 roku, wraz bł. ks. bp. Michałem Kozalem, księżmi i alumnami obecnymi w tym dniu w Seminarium., przez wiele lat był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych. Po cudownym ocaleniu z obozu, w 1945 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1949 roku uzyskał doktorat z Teologii Moralnej. Po powrocie do kraju pracował jako wikariusz parafii katedralnej we Włocławku, następnie jako wykładowca seminaryjny. Był wieloletnim redaktorem naczelnym "Ateneum Kapłańskiego". 19 XI 1962 został mianowany przez papieża Jana XXIII biskupem pomocniczym we Włocławku. Sakrę biskupią otrzymał 24 marca 1963 roku z rąk prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku 1970 przedstawił papieżowi Pawłowi VI i watykańskiemu Sekretariatowi Stanu, memoriał dotyczący strat duchowieństwa polskiego w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W latach 1979-1992 pełnił posługę ordynariusza diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Kontynuował jej odbudowę, realizował ambitny program duszpasterski, szczególna opieką otaczając ludzi pracy, a w centrum swych wysiłków duszpasterskich postawił troskę o rodziny. W 1991 roku został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą za wkład w dzieło pojednania polsko-niemieckiego. 25 marca 1992 roku podniesiony został do godności arcybiskupa ad personam i zwolniony z obowiązków pasterza diecezji z racji osiągnięcia wieku kanonicznego. W 2006 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Był honorowym obywatelem miasta stołecznego Warszawy.

Opublikował wiele publikacji prasowych i był autorem bardzo wielu książek. Założycielem Instytutu Świętej Rodziny. Wielkim czcicielem świętego Józefa i Najświętszej Rodziny. Msza Św. pogrzebowa Śp. Arcybiskupa, odbędzie się w poniedziałek, 7 maja 2007 o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Łomiankach, ul. Warszawska 121 msk


Tagi:                                    

Zdjęcia z montażu pomnika Jana Pawła II

Sporo zdjęć z montażu pomnika Jana Pawła II na placu kościelnym w dniu 27.04.2007, można zobaczyć na stronie pod adresem: http://zsszydlowiec.pl/galerie/pomnik_jp2/. W imieniu autora zdjęć pana Henryka Baniaka, zapraszamy do obejrzenia interesujacej galerii. Poświęcenie pomnika zaplanowano 3 maja. Uroczystość z udziałem ks. biskupa Wacława Depo, rozpocznie się o godzinie 20. msk


Tagi:                                    

X sesja Rady Miejskiej V kadencji w Szydłowcu

25 kwietnia, w środę, odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. W porządku sesji znalazły się głównie sprawy związane z udzieleniem absolutorium za rok 2006; jak sprawozdanie skarbnika gminy z wykonania budżetu za ten rok, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii komisji rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miejskiej na temat wykonanego budżetu a także wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Szydłowca za rok 2006. Wszystkie wymagane prawem opinie były pozytywne; Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi absolutorium 20 głosami „za”, przy jednym głosie przeciwnym. Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007, uchwałę w sprawie zmiany załączników do uchwały ustalającej statuty sołectw i w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barak; a także uchwałę stwierdzającą ważność wyboru sołtysów i rad sołeckich. W ostatnich wyborach do rad sołeckich wybrano w gminie Szydłowiec 22 sołtysów, w tym 10 sprawujących swój urząd po raz pierwszy. Burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech podziękowali ustępującym sołtysom za długoletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności, a nowo wybranym pogratulowali zaufania, jakim obdarzyli ich mieszkańcy i życzyli sukcesów w pracy. Rada Miejska podjęła także uchwałę o ustanowieniu sztandaru Gminy Szydłowiec, po zaopiniowaniu jego projektu przez komisję heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech złożył także informację o pismach i wnioskach złożonych do rady w okresie między kolejnymi sesjami i o trybie ich załatwiania.

Urząd Miejski Promocja


Tagi:                                    

Europroblemy z lustracją.

Znany polityk, obecny eurodeputowany, wcześniej zwolennik „grubej kreski”, ostentacyjnie odmówił złożenia, i to z powodów moralnych - jak dodał, oświadczenia lustracyjnego. 15 marca weszła w życie nowa ustawa w tym zakresie. Wymienia ona osoby publiczne, które mają obowiązek złożenia takiego dokumentu, pod rygorem utraty wyborczego mandatu lub zatrudnienia, jak w przypadku nauczycieli akademickich, czy dziennikarzy. Wspomniany europoseł twierdzi, że takie oświadczenie już przedłożył, w przeszłości, i nie będzie ponownie pisał, czy współpracował z organami bezpieczeństwa PRL, czy też nie. W ostatnich miesiącach zlikwidowano w Polsce wojskowe służby specjalne. Dokumenty tych służb przekazano do zasobów archiwalnych Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Jest więc sprawą oczywistą, że w tej sytuacji należało ponowić lustracyjny obowiązek i to tym bardziej, że podlegają mu teraz nawet obcokrajowcy, pracujący w polskich wyższych uczelniach. Oni też muszą składać oświadczenia lustracyjne, co do swej ewentualnej współpracy z tajnymi służbami innych państw komunistycznych. Jestem ponadto przekonany, że napisanie - nawet kolejny raz - prawdy o swojej przeszłości w kontekście współpracy z reżimem totalitarnym, nie jest czynem naruszającym sumienie. Są natomiast prawa, których ze względów moralnych wypełniać nie wolno. Nie wolno przecież nigdy zabijać poczętego dziecka, choćby było to „legalne”, lub zezwolić na eutanazję, tak jak uczyniono to w niektórych państwach Unii Europejskiej. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Studzianna żegna Tomasza Jurę

Na lotnisku w Nowym Glinniku k. Tomaszowa Mazowieckiego, 24 kwietnia wylądował samolot z ciałem poległego w czasie słuzby patrolowej w Iraku Tomasza Jury tam samolot z ciałem żołnierza. Polski żołnierz zginął, gdy terroryści odpalili minę przy jego samochodzie. Prezydent pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zabity żołnierz jest już 25. Polakiem, który stracił życie w Iraku.

25 kwietnia 2007, o godz. 13.00 rozpocznie się Msza św. pogrzebowa śp. Tomasza Jury w Bazylice Świętorodzinnej w Studziannie pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego. Liturgii pogrzebowej będzie towarzyszyć orkiestra parafialna, której członkiem był przez wiele lat śp.Tomasz Jura. Następnie trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona w grobie na miejscowym cmentarzu parafialnym.


Tagi:                                    

Wygrana "Sienkiewicza"

W ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej został rozegrany 24.04.2007 roku, na boisku Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, mecz piłkarski pomiędzy gospodarzami ZS im. KOP, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. H.Sienkiewicza w Szydłowcu. Finał powiatowy ma o tyle ciekawą scenerię, że w obydwu drużynach występuje zbliżona ilość piłkarzy Miejskiego Klubu Sportowego "Szydłowianka" Szydłowiec. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki. Chłopcy trenują na codzień,zarówno w pierwszej drużynie seniorskiej (IV liga) w drugiej drużynie (A klasa), jak i w Juniorach rocznik 89'. W tym roku ducha walki na boisku nie zabrakło. Zawodnicy zarówno jednej, jak i drugiej drużyny prezentowali dobre umiejętności techniczne, mimo fatalnej murawy boiska (piłka w trakcie jej prowadzenia przy nodze potrafiła podskawkiwać na nierównościach do pasa). Pierwsza połowa zdecydowanie należała do gości, którzy punktowali w 22 i 27 minucie meczu. Obydwie bramki (strzelone z dystansu ok. 17 metrów) dla ZSO zdobył Gromek Szymon. Obydwie sytuacje strzeleckie wypracował samodzielnie. Pierwszą bramkę strzałem w okienko bramki zdobył z prawej, a drugą tuż przy słupku z lewej nogi. Kolejną sytuację wypracowali sobie chłopcy z "Sienkiewicza" już w drugiej połowie, która obfitowała w liczne faule w środkowej strefie boiska. Wynik zamknął bardzo dobrym zagraniem w sytuacji "sam na sam" Cieloch Kamil. W 57 minucie meczu po idealnym dograniu Szymona Gromka, który zaliczył w tej akcji klasyczną asystę, zawodnik gości "położył" bramkarza, po czym trafił do pustej bramki, ku wielkiej uciesze swoich kolegów z drużyny. Ze względu na ciężkie zmagania w rundzie wiosennej i kontuzje zawodników w lidze chłopcy rozgrywali spotkanie 2x35 minut. Wynik końcowy 3:0 dla ZSO jest wynikiem historycznym, gdyż po raz pierwszy (po trzech przegranych z rzędu) chłopcy z "Sienkiewicza" okazali się być lepszymi w tej dyscyplinie sportu, od zawodników z KOP-u!!! Wielkie podziękowania należą się Klubowi MKS "Szydłowianka" za wypożyczenie na ten mecz kompletu strojów. Wielkie Dzięki!!! Trenerem gospodarzy był mgr Krzysztof Gula, trenerem gości mgr Paweł Bloch.


Tagi:                                    

Wiosenne wydarzenia

W naszych sadach kwitną drzewa, jest pięknie. Nie jest jeszcze zbyt ciepło, ale pogoda wyraźnie poprawia się. Natomiast tegoroczna wiosna „oczami” mediów jest bardzo gorąca, czasami groźna i nieprzewidywalna. W Iraku zginął następny polski żołnierz. We Francji zaskakująco wysoka frekwencja w wyborach prezydenckich. Czyżby rozczarowani i zmęczeni zachowaniem polityków Francuzi "pogodzili się z wyborami" i naprawdę chcą zmienić swoje elity? Na polskiej scenie politycznej też coraz ciekawiej! Powstaje nowa partia, prawicowa. W swym programie zakłada poszanowanie życia i godności każdego człowieka, bez niedomówień i podtekstów. Jeżeli w tym tygodniu Sejm nie wybierze kolejnego Marszałka mogą być nawet przyspieszone wybory; tak przynajmniej uważają niektórzy „głośni” politycy. Są jednak także inne, w moim przekonaniu równie ważne wydarzenia! Otóż Diecezja Radomska przeżywa doniosły jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich biskupa Edwarda Materskiego. Ten jubileusz jest szczególnie radosnym darem dla Kościoła i wiernych. Biskup Edward jest honorowym obywatelem wielu miast i honorowym członkiem licznych stowarzyszeń, choć sam nigdy o żadne zaszczyty nie zabiegał. Jest wielkim autorytetem i osobistym przykładem ewangelicznej prostoty życia. W niedzielę Klub Inteligencji Katolickiej w Skarżysku-Kamiennej, u stóp Matki Bożej Miłosierdzia, wdzięczny „za nieprzerwaną ojcowską troskę i życzliwość o nasz duchowy rozwój” wręczył Biskupowi akt nadania honorowego członka KIK-u. Najserdeczniejsze życzenia przekazał też Księdzu Jubilatowi minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Plurimos Annos! J. Rejczak


Tagi:                                    

Sesja w Radzie Powiatu

Rada Powiatu przyjęła 23 kwietnia, uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie dworca PKP w Szydłowcu oraz stanowiska Rady dotyczącego sytuacji finansowej domów pomocy społecznej.

Obecny stan dworca PKP w Szydłowcu i stan jego otoczenia, to kompromitacja i anty-wizytówka powiatu i Mazowsza. W związku z planowaną modernizacją linii kolejowej Warszawa – Kielce, Rada Powiatu wnosi o objęcie dworca i jego otoczenia modernizacją. W szczególności budowę parkingu w ramach programu „Parkuj i jedź”. Program ten zakłada możliwość pozostawienia samochodu na płatnym parkingu stacyjnym dla osób, które posiadają bilety na pociąg. Przyjęte stanowisko kierowane jest do Kolei Mazowieckich i radnych Sejmiku, a także posłów radomskich. Szczególnie radni powiatu liczą na pomoc pani poseł Ewy Kopacz.


Tagi:                                    

Uczennica z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w czołówce finalistów

Sukces geograficzny odniosła uczennica Aleksandra Winiarska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. W kwietniu 2007 r. zakończyły się konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjum. Z terenu byłego województwa radomskiego (należącego do Delegatury Radomskiej Kuratorium Oświaty) do pierwszego etapu (szkolnego) przystąpiło 4496 uczniów, a do etapu III – wojewódzkiego dostało się tylko 32 uczniów. Z tego 8 zostało laureatami, a 24 finalistami. Wśród czołówki finalistów znalazła się uczennica naszego PG1 w Szydłowcu –Aleksandra Winiarska z klasy 3b. Brała ona udział w konkursie geograficznym. W finale konkursu geograficznego uczestniczyło 63 uczniów z całego województwa mazowieckiego. Ola uzyskała 66% punktów zdobywając zaszczytny tytuł finalisty. Jest to tym większy sukces, gdyż to jedyna reprezentantka naszej gminy w województwie w konkursach przedmiotowych. Olę do konkursu przygotowała mgr Marianna Łaska – nauczycielka geografii. ZS JPII


Tagi:                                    

Wystawa w Szydłowcu "Od obrony potocznej do II wojny światowej"

Wystawa w Szydłowcu "Od obrony potocznej do II wojny światowej" 21 kwietnia 2007 20 kwietnia bieżącego roku, w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie, odbyła się zamknięta konferencja popularno-naukowa p.t.: „Dzieje organizacji polskich formacji granicznych. Od obrony potocznej do II wojny światowej”, której celem było zaakcentowanie szczególnego miejsca polskich formacji granicznych w historii organizacji państwa polskiego, popularyzacja tradycji służb granicznych w kontekście przemian geopolitycznych oraz zainicjowanie kompleksowych badań nad tematyką graniczną. W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli: Wiceprezes Rady Ministrów-Ludwik Dorn, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji-Janusz Kaczmarek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji-Marek Surmacz, Biskup Polowy Wojska Polskiego-gen. dyw. dr Tadeusz Płoski, Komendant Główny Straży Granicznej-gen. bryg. SG Mirosław Kuśmierczak oraz Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych-Mirosław Rubas. Komitet Naukowy tworzyli: prof. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Janusz Cisek (Muzeum Wojska Polskiego), płk dr hab. Krzysztof Komorowski (Wojskowe Biuro Badań Historycznych) oraz mjr SG dr Ryszard Techman (Komenda Główna Straży Granicznej). Wśród prelegentów byli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dr hab. Leszek Wojciechowski i dr hab. Jan Ptak), Uniwersytetu Warszawskiego (profesorowie: Marek Jabłonowski, Mirosław Nagielski i dr hab. Jarosław Czubaty), Akademii Świętokrzyskiej (prof. dr hab. Czesław Grzelak, dr hab. Zygmunt Matuszak, dr Jerzy Prochwicz), Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej (dr Robert Litwiński) oraz historycy – funkcjonariusze Straży Granicznej (ks. ppłk SG dr Zbigniew Kępa, kmdr por SG dr Grzegorz Goryński i mjr SG dr Piotr Kozłowski).

Mieszkańcy Szydłowca wystawę towarzyszącą konferencji bedą mogli już w najbliższych dniach obejrzeć w Szydłowcu. Wystawa przygotowana przez Centrum Wyszkolenia Straży Granicznej w Ketrzynie do 11 maja będzie prezentowana w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. wg www.strazgraniczna.pl l


Tagi:                                    

Złote gody

W czwartek, 19 kwietnia burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński odznaczył państwa Genowefę i Stanisława Guzów z Szydłowca medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Medal taki przyznawany jest parom, które wytrwały w związku małżeńskim przez 50 lat. Uroczystość odbyła się w Ratuszu. Uczestniczyli w niej także: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu Krystyna Bednarczyk, Sekretarz Gminy Bolesław Boruszewski i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Szymczyk. Wręczając medal burmistrz Andrzej Jarzyński podkreślił rolę, jaką w społeczeństwie spełnia wychowanie dzieci w mocnej, tradycyjnej rodzinie. Uroczystość zakończyła się wspólną lampką szampana za zdrowie „Złotych Jubilatów”.

UmPro


Tagi:                                    

Kłopoty z dworcem PKS i PKP

W dużej mierze od stanowiska radnych miejskich, zależy czy zrealizowane zostaną zamiary likwidatora spółki PKS-Iwopol, związane z przekształceniem dworca PKS w Szydłowcu, w kolejny market? Teren dworcowy i nieruchomości z nim związane, użytkowane były do tej pory na cele związane z komunikacją zbiorową. Czy tak będzie nadal, trudno odpowiedzieć?

Inny problem związany jest z dworcem PKP, który choć położony na uboczu, nosząc nazwę Szydłowiec, jest niestety anty-wizytówką miasta. Priorytetowe plany modernizacji linii kolejowej Warszawa - Kielce, już pobudziły do działania władze sąsiedniej gminy. Podjęto energiczny lobbing na rzecz modernizacji dworca PKP i jego o otoczenia. Podobne pilne działania należy podjąć w Szydłowcu. Plany modernizacji linii kolejowej Warszawa - Kielce, zakładają także modernizację niektórych dworców, w tym budowę strzeżonych parkingów typu "parkuj i jedź". Dojeżdżając do stacji samochodem, dalej do punktu docelowego można będzie szybko i bezpieczne dojechać pociągiem. Budowa wielopoziomowego parkingu stacyjnego, planowana jest w Radomiu. Po modernizacji linii kolejowej z Radomia do Warszawy koleją będzie można dojechać w ciągu 50 minut. Z Szydłowca czas dojazdu do Warszawy z szybkością 130 km/h, wyniesie około 70 minut. Gdyby szydłowiecki dworzec PKP był z parkingiem strzeżonym, można byłoby pozostawiając samochód ( w ramach biletu kolejowego), dojeżdżać do pracy nawet w Warszawie. Miejmy nadzieję, że władze samorządowe nie przegapią możliwości działania w tej sprawie. Powiat szydłowiecki jest niestety w niechlubnej czołówce krajowej, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Wymaga to zdecydowanych działań celem poprawy sytuacji. msk


Tagi:                                    

DEBATA SZKOLNEGO MINIPRZEDSIĘBIORSTWA WISIOREX SP. Z O.O.

Od dnia 25 września 2006 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu prowadzone są zajęcia projektu „Pakiet Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości”, zorganizowanego przez Fundację Komandor. W dniu 17 kwietnia 2007 r. uczniowie biorący udział w projekcie jako szkolne miniprzedsiębiorstwo WISIOREX Sp. z o.o. zorganizowali w szkolnej auli publiczną debatę pt.: Czy wyjazd polskiej młodzieży do pracy za granicę jest szansą na lepszą przyszłość? Przygotowania do debaty trwały kilka tygodni. W debacie, oprócz uczniów klas II gimnazjum uczestniczyli: Bolesław Boruszewski - Sekretarz Gminy Szydłowiec, Krystyna Adamczyk - radna powiatu szydłowieckiego i równocześnie dyrektor Administracji Oświaty w Szydłowcu, Jolanta Kozłowska - Inspektor Wydziału Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Jolanta Kosno i Ewa Pytlak - przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szydłowcu, Bolesław Stępień - dyrektor PPUiH "ARIS" w Szydłowcu. Organizatorzy bardzo ucieszyli się z wizyty koleżanek i kolegów z innych szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu, szkoły ponadgimnazjalnej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Debata przebiegła zgodnie z planem. Kasia Bednarek rozpoczęła debatę, oddając głos pani Dyrektor. Pani Dyrektor powitała gości i wypowiedziała magiczne słowa: "Uważam debatę za otwartą". Potem głos zabrała Ola Witowska, która była sekretarzem zebrania. Zapoznała wszystkich z zasadami, jakie obowiązywały podczas debaty. Czas wystąpień został ograniczony do 7 minut. Jak się później okazało, nikt nie przekroczył czasu wypowiedzi, dlatego debata nie była długa. Argumenty na TAK - czyli zwolenników wyjazdów do pracy za granicę przedstawiła Monika Tarka. Argumenty za NIE - czyli przeciwników wyjazdów przedstawiła Dominika Szmit. Argumenty z obu stron były mocne i bardzo sugestywnie wypowiadane (krótkie fragmenty szkoła posiada na klipach filmowych). Być może dlatego do dyskusji zgłosiło się tylko 2 mówców. W dyskusji jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu Agata Mertka. W imieniu uczniów szkoły opowiedziała się przeciw wyjazdom do pracy za granicę. Za swoje bardzo dobrze przygotowane i wypowiedziane wystąpienie otrzymała gromkie brawa. Drugim mówcą był Bolesław Boruszewski - Sekretarz Gminy Szydłowiec. W swojej wypowiedzi poruszył kilka argumentów na TAK, jak i na NIE, podając przykłady z życia, również przypadki wyjazdów do pracy za granicę młodych osób z Szydłowca. Wniosek, jakim zakończył swoje wystąpienie, spodobał się uczestnikom – „Jeśli już wyjedziecie do pracy za granicę, wracajcie do kraju, bo tu jesteście potrzebni”. Po wyczerpaniu listy dyskutantów Ola Witowska - sekretarz debaty - zarządziła głosowanie, kto jest zwolennikiem wyjazdów za granicę, a kto nie. Wszyscy uczestnicy debaty podnosili czerwoną (za TAK) lub zieloną (za NIE) kartę do głosowania. Wynik zaskoczył młodych biznesmenów, bo wydawało się im, że zdecydowana większość zebranych, szczególnie młodzież, będzie za wyjazdami. Tak się też stało, większość była za wyjazdami do pracy za granicę, ale z bardzo niewielką przewagą - przysłowiowym jednym głosem. Na zakończenie Dyrektor Szkoły Ewa Świercz podziękowała wszystkim gościom za przybycie, a Kasia Bednarek po krótkim podsumowaniu oficjalnie zakończyła debatę. Z wypowiedzi uczniów: Cieszymy się, że debata za nami. Mamy pozytywne wrażenia, nie było żadnych "wpadek", wszystko poszło zgodnie z planem. Niestety, nie było z nami naszej prezeski, która była w ty czasie chora. Od jutra czekają nas dalsze działania i nauka przedsiębiorczości podczas kolejnych zajęć multimedialnych.

Zdjęcia z debaty znaleźć można w witrynie firmy pod adresem http://www.miniprzedsiebiorstwo.pl –> WISIOREX lub w witrynie szkolnej pod adresem: http://zsszydlowiec.pl.


Tagi:                                    

Konkurs "Moja Mała Ojczyzna" w Zespole Szkół im Jana Pawła II

16 kwietnia 2007r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 - w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu już po raz siódmy odbył się Regionalny konkurs Krasomówczy „Moja Mała Ojczyzna” - Szydłowiec 2007, którego organizatorką była pani Cecylia Kraska. Uczestniczyli w nim uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu szydłowieckiego. Jurorzy w składzie: pani Ewa Walczak, Naczelnik Wydziału Edukacji Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz pani Irena Przybyłowska-Hanusz reprezentująca Centrum Kultury „Zamek” w Szydłowcu, ze względu na wyrównany poziom mieli kłopot z wyłonieniem laureatów. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrali zajmują ex aequo I miejsce uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu: Marcin Ko9zera i Konrad Winiarski. W kategorii szkół gimnazjalnych laureatami zostali: I miejsce: Małgorzat Sobolewska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu oraz Jacek Grzęda z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu II miejsce: Anita Ceglińska z Publicznego Gimnazjumw Chlewiskach oraz Przemysław Duda z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu III miejsce: Amanda Sochacka z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu oraz Magdalena Rut z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu Wyróżnienia otrzymali: Kamila Głuszak z Publicznego Gimnazjum w Orońsku oraz Jolanta Korba z Publicznego Gimnazjum w Jastrzebiu. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe, które zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego oraz Starostę Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, którym organizatorzy serdecznie dziękują.


Tagi:                                    

Auschwitz-Birkenau…. miejsca, które bolą…..

16 kwietnia, 37 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wraz z opiekunami Moniką Bekiel i Małgorzatą Kwiatek uczestniczyło w Marszu Żywych. Marsz wyruszył się o godzinie 13.00 spod bramy obozowej z napisem „Arbeit macht frei’. Rozpoczął go dźwięk szofaru (róg barani, w który tradycyjnie dmie się i w święto Rosz ha-Szana. Dźwięk szofaru, według tradycji żydowskiej, jest sygnałem do przebudzenia i pokuty, która ma poprzedzać nowe, lepsze życie). Młodzież przeszła trzykilometrową trasę między obozem Auschwitz, a obozem Birkenau. Na teren obozu w Birkenau uczestnicy Marszu weszli w ciszy, a towarzyszyły im jedynie imiona i nazwiska ofar odczytywane przez ochotników. Ogromne wrażenie na młodzieży, zrobiła zaśpiewana przez kantora modlitwa za dusze zmarłych El Male Rachamim (Boże pełen miłosierdzia), oraz kadisz, odmówiony za zmarłych przez ocalałych z Holokaustu. Udział w Marszu Żywych był dla uczniów wielkim przeżyciem, był także próbą zrozumienia i uzmysłowienia sobie ogromu tragedii, bólu i cierpienia, która stała się przede wszystkim udziałem Żydów. Uczniowie uświadomili sobie, że Holokaust nie był przypadkiem, że był możliwy, ponieważ państwo nazistowskie prowadziło zbrodniczą politykę eksterminacji, przede wszystkim wobec Żydów. Poprzez uczestnictwo w Marszu Żywych wszyscy nauczyli się jednego: szacunku dla odrębności każdego człowieka.

M. Ł-B


Tagi:                                    

Przygnębiające głosowanie

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono w kwietniu 1997 roku. Warto przypomnieć, że wówczas podczas prac nad tym najważniejszym w państwie aktem prawnym, zwanym też ustawą zasadniczą, do Komisji Konstytucyjnej wniesiono aż osiem projektów Konstytucji. Był wśród nich projekt obywatelski, zgłoszony przez NSZZ Solidarność, ale proponowane w nim zapisy, dotyczące prawnej ochrony życia, nie zostały uwzględnione. Przez dziesięć lat wiele zmieniło się w Polsce, także w Europie, a zapisy Konstytucji nie spełniają już społecznych oczekiwań.

Trzeba je po prostu uzupełniać lub zupełnie zmienić. W czerwcu 1999 roku do parlamentu polskiego przybył Papież Jan Paweł II i życzył „polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego”. Podjęta w ostatnich dniach próba konstytucyjnej ochrony życia zarówno przed aborcją jak i eutanazją nie powiodła się. Wielu posłów z Marszałkiem Sejmu i miliony Polaków wynik piątkowego głosowania przyjęło z wielkim smutkiem. Mam jednak nadzieję, że do tej sprawy Parlament wkrótce powróci, bo prawo do życia - od poczęcia do naturalnej śmierci, jest przyrodzonym prawem każdego człowieka. Szkoda, że niektórzy posłowie zagłuszyli swoje sumienia i zapomnieli, że nikomu, nigdy, nie wolno „decydować” o prawie do życia innych ludzi, kierując się wyłącznie decyzjami partyjnymi oraz doraźnymi interesami politycznymi. Taka postawa jest głęboko niemoralna i prowadzi donikąd! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Orkiestra Straży Granicznej z koncertem w Szydłowcu.

W Szydłowcu we wrześniu odbędą się uroczystości nadania sztandaru Zespołowi Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza i obchody 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem. W ramach promocji udziału Straży Granicznej w tych uroczystościach i utworzenia w Zespole Szkół im KOP nowego kierunku kształcenia klasy licealnej "ochrona granicy państwowej" - 12 maja o godzinie 13 dla mieszkańców Szydłowca, zagra i wystąpi z pokazem musztry paradnej - Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza - Podhalańczycy. Na koncert już dziś zapraszają władze powiatu szydłowieckiego.

Zielone peleryny, okrągłe kapelusze z orlimi piórami. Historia Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej Straży Granicznej sięga roku 1956 i jest ściśle związana z dziejami Karpackiej Brygady WOP. Funkcję Orkiestry Reprezentacyjnej pełni od roku 1973.W swej tradycji nawiązuje do sławnej Orkiestry 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z okresu przedwojennego, jak i do folkloru muzycznego regionu Podhala. obejmuje niemal wszystkie rodzaje muzyki. Z wielkim powodzeniem i uznaniem orkiestra prezentowała się na licznych międzynarodowych festiwalach i spotkaniach muzycznych orkiestr wojskowych m.in. w Niemczech, Belgii, Danii, Słowacji, Włoszech, Węgrzech, Czechach, Francji, Holandii oraz w Stanach Zjednoczonych. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej poszczycić się może liczbą ponad 5 tysięcy koncertów entuzjastycznie oklaskiwanych przez wielomilionową widownię. Szczególnie atrakcyjny i widowiskowy jest pokaz musztry paradnej w jej wykonaniu. W rytm różnorodnej muzyki zespół orkiestry tworzy oryginalne figury i układy. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest zarazem jedyną z orkiestr typu wojskowego używającą podczas musztry paradnej tradycyjnych instrumentów ludowych (trombity beskidzkie, dudy podhalańskie, dzwonki pasterskie-„zbyrcoki”, góralska ciupaga w ręku tamburmajora). Zespół w czasie swojego istnienia dokonał wielu nagrań płyt CD z repertuarem muzyki klasycznej, regionalnej i rozrywkowej. Za swoją działalność artystyczną orkiestra uhonorowana została wieloma nagrodami. msk


Tagi:                                    

Modlitwa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Polska rodzina potrzebuje uleczenia - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św., której przewodniczył dziś w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Metropolita krakowski zaapelował do Polaków, by podjęli płynące z tego miejsca wezwanie do miłosierdzia i przebaczenia. W Mszy św. uczestniczyło blisko 50 tys. pielgrzymów z kraju i zagranicy. Kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św. przy ołtarzu polowym przed bazyliką Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W homilii mówił, że kamieniem węgielnym "gmachu życia społecznego i moralnego" jest miłosierdzie i przebaczenie. - Skoro bowiem my, wierzący, przebaczymy z serca wszystkim winowajcom tak, jak Bóg nam przebacza, to życie społeczne dozna uzdrawiającego wstrząsu. Już nikt nie będzie szukał rozliczeń, już nikt nie będzie zatrzymywał się nad tym, co było - podkreślił metropolita krakowski. Dodał, że dzięki temu cała energia zostanie wykorzystana w sposób twórczy do budowania więzów społecznych. Kardynał uważa, że "polska rodzina" potrzebuje wybaczenia i miłosierdzia. - Mam na uwadze przebaczenie, mające swoje źródło w miłosierdziu, które może uleczyć rany zadane naszej Ojczyźnie w minionych latach, aż do okupacji i Katynia włącznie. Mam na uwadze przebaczające miłosierdzie, które jest prawem życia naszego Kościoła - powiedział hierarcha. Metropolita krakowski zaznaczył, że można i trzeba dochodzić prawdy, przypominać i dokumentować wszelkie naruszenia sprawiedliwości społecznej i indywidualnej, ale podkreślił, że ponad dochodzeniem do prawdy jest przebaczenie, które nie jest jednak jednoznaczne z zapomnieniem. - Bez przebaczenia, bez prawdziwego miłosierdzia, nie da się wyleczyć tych bolesnych ran - podkreślił kard. Dziwisz. - Dziś z tego miejsca płynie do polskich serc wezwanie do miłosierdzia i przebaczenia. Tu należy szukać rozwiązań spraw, które wydają się nam nie do rozwiązania. Spraw osobistych i społecznych, spraw rodzinnych i narodowych, spraw Kościoła i ludzkości. Niech więc z naszych serc popłynie do Chrystusa pełne wiary wołanie: Jezu, ufamy Tobie - zaapelował metropolita krakowski. Odniósł się także do wydarzeń ostatnich dni, związanych z nieudaną próbą wpisania do Konstytucji ochrony życia. Jak podkreślił, napawają one smutkiem, gdyż "żadne prawo stanowione nie może nikogo pozbawić prawa do życia", które jest "przyrodzonym prawem każdego człowieka". - Kościół od początku stale opowiadał się za życiem, domagając się jego poszanowania od poczęcia aż do naturalnej śmierci, bez względu na wszelkie uwarunkowania i decyzje polityczne - powiedział kardynał. Wyraził także nadzieję, że pogłębiona refleksja nad ostatnimi wydarzeniami "zaowocuje w przyszłości zabezpieczeniem podstawowych praw osoby ludzkiej także przez prawa stanowione". - Te podstawowe prawa mają bowiem swoje źródło w prawie naturalnym, obowiązującym każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań religijnych i politycznych - dodał hierarcha. Według szacunków policji, w Mszy św. uczestniczyło blisko 50 tys. pielgrzymów z kraju i zagranicy: USA, Kanady, Gujany, Nikaragui, Haiti, Finlandii, Anglii, Irlandii, Rumunii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Austrii, Słowacji i Czech. Mszę pod przewodnictwem kard. Dziwisza koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. Obecny był też m.in. abp Leo z Kościoła prawosławnego w Finlandii. Wierni modlili się o kanonizację Jana Pawła II oraz w intencji papieża Benedykta XVI, który w poniedziałek obchodzić będzie 80. urodziny. - Otaczamy modlitwą Piotra naszych czasów, prosząc o Boże błogosławieństwo dla jego apostolskiej posługi, by dzięki niej świat uwierzył, że Deus caritas est - mówił kard. Stanisław Dziwisz, który na zakończenie odczytał telegram z życzeniami urodzinowymi, przesłany do Ojca Świętego. Po Mszy św. metropolita krakowski poświęcił Aulę Jana Pawła II, która została wzniesiona w bazylice Bożego Miłosierdzia jako miejsce żywej pamięci o Papieżu-Polaku, zwłaszcza o jego zainteresowaniach naukowych i kulturalnych. Obiekt powstał na terenie łagiewnickiego sanktuarium dzięki ofiarom wiernych, wspierających jego rozbudowę. KAI (md)


Tagi:                                    

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego, obchodzimy w Kościele Katolickim w tym roku 15 kwietnia. Uroczystość poprzedzona była nowenną trwającą od Wielkiego Piątku. Rozpoczęła się ona w Wielki Piątek i trwała przez dziewięć dni. Pan Jezus w objawieniach udzielonych św. Faustynie - mówił - Która dusza w Święto Miłosierdzia przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia kar i win. Łaski, które człowiek może dziś otrzymać, są porównywalne do oczyszczającej mocy chrztu świętego. msk


Tagi:                                    

Prezydium Episkopatu: oświadczenie w sprawie głosowania nad poprawkami do konstytucji

Bezwzględna arytmetyka parlamentarna wzięła górę nad elementarnym prawem każdego człowieka do życia - czytany w wydanym 13 kwietnia późnym wieczorem komunikacie prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Komunikat został wydany w związku z głosowaniami w Sejmie, który nie przyjął poprawek mających na celu konstytucyjne gwarancje dla życia poczętego.

A oto pełen tekst oświadczenia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski: Przyjmujemy ze smutkiem negatywny wynik dzisiejszego głosowania Sejmu nad poprawkami do Konstytucji w sprawie ochrony życia. Niestety, bezwzględna arytmetyka parlamentarna wzięła górę nad elementarnym prawem każdego człowieka do życia. Musimy w tej sytuacji przywołać raz jeszcze na pamięć jednomyślne stanowisko biskupów polskich przyjęte na ostatnim zebraniu plenarnym episkopatu (14 marca 2007). Przypomnieli w nim, że "godność i nienaruszalność życia ludzkiego od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci wynika z prawa naturalnego" i poparli tych, którzy podejmują "starania o skuteczną prawną ochronę życia ludzkiego".


Tagi:                                    

Sprawdzian w szóstych klasach

12 kwietnia 249 uczniów siedmiu szydłowieckich szkół podstawowych przystąpiło do sprawdzianu dla uczniów kończących szóstą klasę. Sprawdzian trwał 60 minut i był to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań. Dla uczniów z dysfunkcjami sprawdzian został wydłużony o dodatkowe 30 minut. W gminie Szydłowiec, wszyscy uczniowie przystąpili do końcowego sprawdzianu. W każdej szkole nauczyciele poinformowali uczniów, aby dobrze wykorzystystali czas, dokładnie czytali polecenia i sprawdzili odpowiedzi przed oddaniem pracy. Profesjonalne przygotowanie się do testu stało się wyzwaniem nie tylko dla uczniów, lecz również dla ich rodziców, albowiem uzyskanie dobrych oraz bardzo dobrych wyników powoduje, że uczeń może samodzielnie wybrać gimnazjum i zaplanować swoją przyszłość. Teraz pozostało nam już tylko czekać na wyniki sprawdzianu. Każdy uczeń otrzyma od okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach sprawdzianu. Egzaminy sprawdzające w szóstych klasach szkoły podstawowej przeprowadzane są od kwietnia 2002 roku. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatnych w życiu. Wyniki sprawdzianu pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Na sprawdzianie badany i oceniany jest, poziom opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Umiejętności badane na sprawdzianie podzielono na pięć obszarów: 1. czytanie, 2. pisanie, 3. rozumowanie, 4. korzystanie z informacji, 5. wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacja o terminie sprawdzianu ogłaszana jest przez kuratorów i dyrektorów szkół podstawowych, a także zamieszczana w Internecie - na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.


Tagi:                                    

Komitet Honorowy

Zespół Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza we wrześniu będzie miejscem patriotyczno-religijnych uroczystości, w czasie, których uczczona będzie pamięć żołnierzy 36 DP rez. walczących w wojnie obronnej 1939 roku w okolicach Szydłowca. W czasie uroczystości szkoła ma otrzymać nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Szydłowieckiej. Starania o zgromadzenie funduszy prowadzi Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, którego przewodnictwo zgodził się objąć prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pan Mirosław Rubas. W skład komitetu społecznego weszli przede wszystkim radni powiatu szydłowieckiego wraz ze starostą Włodzimierzem Górlickim. Powołany został także komitet Honorowy Nadania Sztandaru, do którego swój akces wyrazili dostojnicy kościelni i świeccy, a wśród nich: Biskup Polowy Wojska Polskiego generał dywizji Tadeusz Płoski, Komendant Główny Straży Granicznej generał brygady SG Mirosław Kuśmierczak, Komendant Oddziału Nadwiślańskiego Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego ppłk Ryszard Pawlak, dyrektor gabinetu Komendanta Głównego płk Dariusz Góralski. Swój udział w komitecie honorowym potwierdził także dziekan szydłowiecki i kustosz fary św. Zygmunta ks. kanonik Adam Radzimirski i wicedziekan Straży Granicznej ks. ppłk Zbigniew Kępa. W skład komitetu zaproszeni zostali i wstępnie swój udział potwierdzili: poseł Ewa Kopacz i burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Poświecenie i wręczenie szkole sztandaru zaplanowano 7 września, mszy świętej polowej z udziałem licznych kapłanów, w tym absolwentów szkoły przewodniczyć będzie Biskup Polowy Wojska Polskiego. W uroczystościach weźmie udział Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej i Kompania Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza. Zamiar przyjazdu do Szydłowca na uroczystości nadania szkole sztandaru i obchody 68 rocznicy Bitwy pod Barakiem wyraził wojewoda mazowiecki Jacek Sasin. Warto dodać, że Zespół Szkół im KOP wraz z powiatem szydłowieckim zawarł porozumienie z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w sprawie utworzenia w szkole klasy o profilu ochrona granic. W maju młodzież ze szkoły weźmie udział na zaproszenie Nadwiślańskiego Oddziału SG, w Święcie Straży Granicznej w Warszawie. msk


Tagi:                                    

Opór w lustracji

Niektóre media informują, że narasta sprzeciw różnych środowisk akademickich wobec poddania się rygorom ustawy lustracyjnej. Senaty kilku polskich uczelni uważają, że obowiązek lustracji narusza prawo do pracy a także konstytucyjną wolność nauczania i badań naukowych. Inni natomiast naukowcy mają w tej sprawie zdanie przeciwne i popierają ideę lustracji. Czy można mieć wątpliwość, że tajna i świadoma współpraca ze służbami specjalnymi, zarówno cywilnymi jak też wojskowymi totalitarnego reżimu, była niegodna nauczyciela akademickiego? Misją uniwersytetów i uczelni jest służba prawdzie. W duchu prawdy nauczyciele powinni więc kształcić i wychowywać swoich studentów. Dlatego też żadnemu nauczyciel nie wolno zatajać, oczywiście jeżeli ją ma, swojej agenturalnej przeszłości. Od kilku lat obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych spoczywa na członkach parlamentu, politykach i tysiącach samorządowców. Wiemy jednak dobrze, że dotychczasowe procedury lustracyjne nie zmąciły spokoju, ani byłym agentom, ani tym bardziej byłym funkcjonariuszom organów bezpieki. Znane są przykłady „szczycenia się” przez niektórych z nich pracą lub świadomą współpracą z tajnymi służbami. Smutna to konstatacja, ale stosowane do niedawna zasady ujawnienia tych wrażliwych społecznie faktów nie przerwały ich publicznych karier. Niczego nie żałując pozostawali posłami, radnymi a nawet pozakładali nowe partie polityczne. Liczę na to, że teraz będzie wreszcie inaczej! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Jeden procent dla CARITAS

Do końca kwietnia pozostały już niecałe trzy tygodnie i tylko tyle mamy czasu na rozliczenie się ze swoimi urzędami skarbowymi i złożenie odpowiednich formularzy, zwanych „pitami”. Od kilku lat, a dokładnie od 2004 roku, można 1% swojego podatku przekazać na dowolną pozarządową organizację pożytku publicznego. O tym, jakie to są organizacje i zadania stanowi Ustawa z 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Z tytułu przekazania 1% podatku należnego fiskusowi, podatnik nie ma żadnej ulgi i nie płaci mniej. Ma jednak tę satysfakcję, że sam decyduje o tym, komu tę setną część podatku darować. Jeżeli się tego nie uczyni, należne pieniądze w całości trafią do budżetu państwa. Może właśnie, dlatego, aby zniechęcić podatników, procedura odliczania 1% jest dość skomplikowana. W ubiegłym roku na tę formę darowizny zdecydował się w Polsce zaledwie, co dwudziesty podatnik. Węgry mają podobne regulacje podatkowe, ale tam swoją część podatku na cele charytatywne przekazał, co trzeci podatnik. A jak będzie u nas w tym roku? Zobaczymy już wkrótce. Zależy to przecież od nas samych i od poczucia naszej odpowiedzialności. Tak jak w poprzednich latach swój 1% podatku przekażę na konto Caritas Diecezji Radomskiej, która prowadzi ośrodek adopcyjno – wychowawczy, hospicjum, telefon zaufania, stołówki dla ubogich i inne wzniosłe dzieła. Moje pieniądze nie utoną w budżetowym „worku bez dna”, ale trafią w szczególnie potrzebujące ręce! Jan Rejczak

CARITAS Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5, 26-604 Radom nr konta: 52 1240 3259 1111 0010 0430 0572 z dopiskiem: „jeden procent dla CARITAS”


Tagi:                                    

Oświetlony Skwer Marszałka Piłsudskiego

Na kilka dni przed Świętami na zlecenie władz miasta, oświetlony został Skwer im. Piłsudskiego, którego centralnym punktem jest pomnik Marszałka. Teren oświetlają cztery stylowe latarnie. Dzięki oświetleniu placu, będzie z pewnością bezpieczniej, dzięki czemu skwer i znajdujace sie na nim ławki będą częściej wykorzystywane wieczorem do rekreacji i odpoczynku. Wcześniej często zdarzało się że korzystali z nich w ciemnościach, amatorzy tanich trunków. msk


Tagi:                                    

Wigilia Paschalna

Symbolikę liturgii wigili paschalnej najpełniej wyrażaja dwa znaki: ogień i woda. Od płonącego ogniska zapala się Paschał, będący przez cały okres wielkanocny znakiem Zmartwychwstałego Pana. Woda jest znakiem chrztu świetego, przez który to sakrament wierzący w Chrystusa przechodzą - od śmierci grzechu - do życia łaski. W czasie liturgii w czytanym Słowie Bożym rozważana jest historia Zbawienia, która swą pełnię osiaga w Zmartychwstaniu Chrystusa. W czasie mszy świętej przynależnej już liturgicznie do dnia Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, śpiewa się radosne Alleluja. msk


Tagi:                                    

Z modlitwą przy Grobie Jezusa

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.

Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który "budzi" ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.


Tagi:                                    

Wielkopiątkowa modlitwa

Szczególny rys ma modlitwa Kościoła przy krzyżu Zbawiciela, w czasie nabożeństwa Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Adorując krzyż dziękujemy Chrystusowi za Jego miłość, która objawiła się w Jego bolesnej męce śmierci krzyżowej. W czasie liturgii wierni modlili się także w intencjach Kościoła i świata, o pokój, o nawrócenie grzeszników, o poznanie prawdy Zbawienia przez wszystkie ludy i narody. W czasie adoracji krzyża zbierane były ofiary na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie i pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej. Liturgię zakończył obrzęd Eucharystii i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do wcześniej urządzonego tzw. Grobu Pańskiego. Liturgii w szydłowieckiej farze z udziałem wszystkich kapłanów parafii św. Zygmunta przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Dariusz Maciejczyk.

Krzyż nie jest ostatnim Słowem Boga, Słowem tym było Zmartwychwstanie, dlatego modląc się i adorując Pana Jezusa w symbolicznym Grobie, z nadzieją oczekujemy na Niedzielę Zmartwychwstania. msk /nowe zdjęcia w galerii/


Tagi:                                    

Życzenia od naszego Rodaka - Księdza Biskupa Wacława Depo

Droga Redakcjo „Domu na Skale” Drodzy Bracia i siostry, którzy współtworzycie Dzieje Kościoła na szydłowieckiej ziemi!

Pragnę szczerym sercem podziękować za towarzyszenie mi na drogach posługi pasterskiej i stałą „obecność” w moim domu po przez dar przekazywanych mi kolejnych numerów miesięcznika. Dziękuje za obrazy i słowa, które pozwalają mi „dotykać” spraw i wydarzeń, które przeżywacie. Jako diecezja zamojsko-lubaczowska mamy tę samą - jak diecezja radomska – 15 rocznice powstania. Dziękujemy Bogu i ludziom za wszelkie działania, jak również za wielorakie dobro, znane tylko Bogu.


Tagi:                                    

Wielkanocne spotkania

Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Najwyższy więc czas, aby kończyć nasze świąteczne przygotowania, i to zarówno materialne, a więc zakupy sprzątania i tym podobne krzątania koło domu, jak też te ważniejsze - duchowe. W Wielkim Tygodniu liczne środowiska, stowarzyszenia, także w naszych miejscach pracy, organizują wielkanocne spotkania, najczęściej zwane „jajeczkiem”. Są one okazją do dzielenia się święconym jajkiem, przekazywania sobie serdecznych życzeń a niekiedy nawet wspólnego posiłku. Jest piękna tradycja zapraszania na te spotkania osób duchownych i nadawanie im, poprzez wspólną modlitwę i śpiew wielkanocnych pieśni, radosnego, głęboko chrześcijańskiego wymiaru. Taki właśnie uroczysty charakter mają one w regionalnym zarządzie Solidarności Ziemi Radomskiej. W tym roku spotkanie zaszczycili swoją obecnością biskupi: Zygmunt Zimowski i Edward Materski oraz kapelani Związku, honorowi członkowie Solidarności: Ojciec Hubert Czuma i ks. Stanisław Sikorski. Biskup Ordynariusz, wypowiadając słowa życzeń zaprosił wszystkich do radomskiej katedry, w której 20 kwietnia przeżyjemy Jubileusz sześćdziesięciu lat kapłaństwa biskupa Edwarda, wielkiego przyjaciela Solidarności. W trakcie spotkania niezwyczajnie, bo drogą telefoniczną, świąteczne pozdrowienia „z drogi” przesłał przewodniczący regionu Pan Zdzisław Maszkiewicz. W tym czasie powracała właśnie z Rzymu kilkuset osobowa pielgrzymka radomskiej Solidarności do grobu Papieża Jana Pawła II, zorganizowana z okazji drugiej rocznicy śmierci naszego wielkiego i świętego Rodaka. Te pielgrzymki ludzi pracy i Solidarności do Watykanu też stają się naszą tradycją! Alleluja! Jan Rejczak


Tagi:                                    

PIEŚNI POLSKIE. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas...

Większość śpiewników pomija milczeniem autora tej pieśni. Był nim ks. Franciszek Jan Borgiasz Leśniak (1846-1915), który w latach 1871-73 pracował w Starym Sączu, gdzie był katechetą i dyrektorem Żeńskiej Szkoły przy Klasztorze Klarysek. W tym mieście młody kapłan napisał słowa tej pieśni, dodając, że powstała na zakończenie roku szkolnego. W latach 1888 – 1915 ks. Franciszek Leśniak był proboszczem parafii katedralnej w Tarnowie i w tym czasie opublikował w roku 1910 największy zbiór pieśni polskich, obyczajowych i okolicznościowych w opracowaniu muzycznym Stefana Surzyńskiego. Do dziś trwają spory, czy był on tylko autorem słów, czy także muzyki. W większości publikacji przypisuje się mu jedno i drugie, ale jednak w kilku występuje nazwisko znanego poznańskiego kompozytora i muzyka Stefana Surzyńskiego. Na przestrzeni stu kilkudziesięciu lat powstało wiele wersji tej pieśni, słowa się zmieniają, różni autorzy coś od siebie dokładają, coś ujmują, ale jak podkreśla prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Jan Koszul - to dobrze, bo to oznacza, że pieśń żyje, że jak legenda krąży wśród ludu, który ją w różny sposób modyfikuje. Do dziś krąży ona w rozmaitych wersjach po Polsce i świecie (uwielbiają ja np. liczni nasi rodacy za granicą).

I nasze młode lata Upłyną szybko w dal, A w sercu pozostanie Tęsknota, smutek, żal.


Tagi:                                    

Ożywione muzeum!

W Muzeum Wsi Radomskiej od lat organizowane są folklorystyczne, choć nie całkiem, obrzędy Niedzieli Palmowej. W tym roku obszerny i piękny radomski skansen z trudem mieścił przybyłe tłumy. Najważniejszym wydarzeniem dla tysięcy wiernych była Msza Święta w nieczynnym na co dzień, pieczołowicie odrestaurowanym, drewnianym kościele pod wezwaniem Świętej Doroty. Do muzeum trafił on z Wolanowa, gdzie w jego miejsce wybudowano nową świątynię murowaną. Dobrze, że przynajmniej raz w roku kościół Świętej Doroty ożywa i staje się świątynią. Tylko niewielu wiernych mogło wejść do jej wnętrza. Kilkadziesiąt razy więcej ludzi otoczyło kościół i w pobożnym skupieniu uczestniczyło w Eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup Stefan Siczek. Oczywiście był także obrzęd poświęcenia palm wielkanocnych, które można było nabyć od ludowych twórców na pobliskich straganach, i wzruszająca procesja z palmami na pobliskie pola uprawne, gdzie modlono się o Bożą opiekę nad zasiewami i o urodzajne plony. W tegoroczne przeżycia Wielkiego Tygodnia, wpisują się też obchody drugiej rocznicy śmierci sługi Bożego Jana Pawła II. W sposób szczególny przeżywa tę rocznicę blisko ćwierćmilionowa rzesza dzieci i młodzieży z ponad 750 szkół papieskich w Polsce! 2 kwietnia każdy uczeń przypiął do swojego ubrania białą wstążeczkę , symbolizującą naszą wdzięczność za dar Papieża naszego Rodaka. Cieszymy się, że Duszpasterzem Rodziny Szkół Jana Pawła II jest Biskup Radomski Zygmunt Zimowski. W Radomiu jest też siedziba ogólnopolskiego stowarzyszenia placówek oświatowych różnego szczebla, które za swojego patrona obrały zaszczytne Imię Jana Pawła II. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Modlitwa o wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszedł z tego świata do Domu Ojca wielki Polak, papież Jan Paweł II. W drugą rocznicę tego wydarzenia w szydłowieckiej farze św. Zygmunta o godzinie 20 odprawiona została msza św. o rychłą jego beatyfikację. Mszę zakończył uroczyście odśpiewany Apel Jasnogórski. Po Eucharystii wierni zgromadzeni w kościele wzięli udział w czuwaniu połączonym z prezentacją multimedialną przygotowaną przez młodzież z naszej parafii. W modlitewnym i pełnym skupienia nastroju rozważano teksty z Tryptyku Rzymskiego i Testamentu Jana Pawła II. Odmówiono wspólnie modlitwą o beatyfikację Jana Pawła II oraz śpiewano pieśni. Wierni podczas śpiewu połączyli swoje ręce, tworząc jedną wielką wspólnotę. Parafianie przybywając licznie na rocznicową mszę św. udowodnili, że pamiętają o naszym wielkim rodaku, papieżu Janie Pawle II. AS


Tagi:                                    

Niedziela Palmowa w Szydłowcu

Szczególny urok ma niedziela Męki Pańskiej tzw Palmowa, która otwiera niejako w kościele katolickim Wielki Tydzień upamiętniający dni męki i śmierci Chrystusa. Po drugiej stronie tego tygodnia, wiodącego od triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy - przez mękę - na krzyż, jest Niedziela Zmartwychwstania – pełne zwycięstwo życia nad śmiercią.

Szydłowieckie świętowanie Niedzieli Palmowej od kilku lat jest wyjątkowo rozbudowane, gdyż wiąże święto kościelne, z bogatą obrzędowością i tradycjami ludowymi, a to dzięki organizowanemu już po raz piąty na Rynku Wielkim, Szydłowieckiemu Kiermaszowi Wielkanocnemu. Duże grono samorządowców na czele z burmistrzem miasta Andrzejem Jarzyńskim oraz poseł Ewa Kopacz, wzięło udział w uroczystym otwarciu jarmarku. Wśród gości łatwo było dostrzec wyjątkowo znacznego gościa - Wojciecha Siemiona, miłośnika ludowej obrzędowości i przyjaciela naszego miasta. Tuż przed godziną 12 z wieży ratuszowej popłynął hejnał, a wkrótce potem pod ratusz dotarli ci, którzy potwierdzili religijny charakter uroczystości – wszyscy księża z naszej parafii, siostry zakonne, ministranci i przewodniczący im gość, biskup Zygmunt Zimowski. Poświecenia palm, tych wielkich – „sięgających nieba” i tych całkiem małych w rękach najmłodszych, dokonał ks. biskup w asyście swojego sekretarza, proboszcza Adama Radzimirskiego i ks. Dariusza Maciejczyka. Pięknie prezentował się szydłowiecki rynek wypełniony ludźmi, ozdobiony najcudowniejszymi barwami wiosny zaklętymi w wielkanocnych palmach, pisankach, stroikach, kurczaczkach, a nawet w żywych króliczkach. Czerwone ornaty duszpasterzy, charakterystyczne dla Palmowej Niedzieli, zwanej przecież Niedzielą Męki Pańskiej błyszczały w słońcu. Uroczysta procesja na czele z parą niosącą bochen chleba, ubraną w strój ludowy i dziećmi niosącymi palmy podążyła do kościoła parafialnego. Wyjątkowym elementem szydłowieckiej procesji jest niewątpliwie figura Pana Jezusa na osiołku ciągnięta przez samorzadowców. (Oryginał tej rzeźby znajduje się w muzeum w Krakowie.) Liturgii mszy świętej przewodniczył biskup Z. Zimowski, który wygłosił także kazanie, natomiast Mękę Pańską odczytali księża wikariusze z naszej parafii. Ksiądz proboszcz pełnił honory gospodarza, a śpiew wykonany przez chór miasta Szydłowca uświetnił uroczystość. Mszę zakończyły życzenia, w których biskup zawarł interesującą refleksję – wśród szerzącego się bezrobocia i marazmu nie możemy pozwolić sobie na bezrobocie w pracy nad sobą. Z tego wysiłku nikt nas nie zwalnia. Jarmark na rynku pozwolił spotkać się wielu ludziom, a przecież niewiele mamy czasu na bycie razem. Serwowano gorący żurek z tradycyjnym jajem, W. Siemion deklamował stosowną poezję, śpiewały zespoły ludowe. Rozstrzygnięto konkursy. Stragany przyciągały oczy rękodziełem mistrzów rzemiosła i zupełnych amatorów z różnych ośrodków naszego miasta, ale czy „otwierały kieszenie”?