Stypendia! Starosta odpowiada!

Zwrócono sie do nas o opublikowanie protestu dotyczącego zmiany kryteriów przyznawania przez Zarząd Powiatu stypendium Starosty Szydłowieckiego. Protest nadesłany przez jednego z nauczycieli podpisany został ogólnym zwrotem "uczniowie LO". Teraz dotarł do nas komunikat Starosty Szydłowieckiego odnoszący się do tej kwestii, (opublikowany także na stronie internetowej Powiatu Szydłowieckiego). Dla zachowania zasady wzajemności dajemy mu także miejsce na naszej stronie internetowej! Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się i ewentualnego komentowania poniżej zamieszczonego tekstu. (msk)

W związku z licznymi enuncjacjami medialnymi i kierowanymi do mnie zapytaniami dotyczącymi Stypendium Starosty Szydłowieckiego, informuję, że Rada Powiatu w Szydłowcu w budżecie na rok 2012 zwiększyła pulę środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kwoty 40 tysięcy złotych.

Zmiany zawarte w Uchwale nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r. poszerzają możliwości przyznawania stypendiów również dla uczniów, którzy pomimo nieosiągnięcia średniej ocen co najmniej: 5,0 w liceum, 4,75 w technikum i 4,50 w szkole zawodowej, legitymują się szczególnymi osiągnięciami w zewnętrznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ponadto stypendia adresowane są do uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub we współzawodnictwie sportowym, a także w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Wysokość stypendium dla ucznia oscyluje w granicach ok. 910-980 zł w roku szkolnym i może być zwiększana w zależności od ilości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu.

Powiat Szydłowiecki nie zamierza czynić oszczędności w tym zakresie, czego wyrazem jest zwiększenie zaangażowania finansowego, skierowanie oferty do większej liczby odbiorców oraz fakt, że od roku 2008 dodatkowo funkcjonuje mechanizm refundacji kosztów dojazdów uczniów do szkół.

Stypendium Starosty Szydłowieckiego i refundacja kosztów dojazdów to wyjątkowe formy wspierania uczniów, które miały możliwość zaistnienia, dzięki przychylności i zrozumieniu Radnych Rady Powiatu w Szydłowcu, funkcjonują jedynie w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Szydłowiecki jest organem prowadzącym. Żadna ze szkół w regionie nie proponuje tak wszechstronnej oferty wsparcia finansowego dla uczniów szczególnie uzdolnionych i pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym.

Mając powyższe na uwadze, podtrzymuję zaproszenie na spotkanie ze Starostą skierowane za pośrednictwem dyrektorów szkół do środowiska uczniowskiego. Będzie to dobra okazja do wsłuchania się w głosy płynące ze środowiska, a jednocześnie zaprezentowania nowej, bardzo atrakcyjnej oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz mechanizmów wspierania uczniów, w tym stypendiów i refundacji kosztów dojazdów.

Wyrażam nadzieję, że nowe zasady przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego przyczynią się do wzrostu motywacji, a w efekcie zwiększenia liczby uczniów korzystających z tej formy wyróżnienia, co przyniesie obustronną satysfakcję.

Starosta Szydłowiecki - Włodzimierz Górlicki Szydłowiec 8 lutego 2012 roku


Komentarze

Wątpliwości12 Feb. 2012, 12:37 # 2

O co tyle hałasu? o 100 zł miesięcznie? TO jest stypendium? Przecież ci, którzy je dostają z reguły wydają kilkakrotnie więcej na korepetycje...Stąd ich wyniki...


Dodaj Komentarz